Loading...

Voorwaarden


Algemene voorwaarden

1.    Deze overeenkomst wordt uitsluitend door onze voorwaarden beheerst. Door zijn bestelling doet de klant afstand van zijn algemene voorwaarden. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van deze overeenkomt.

2.    Op deze overeenkomt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

3.    Van zodra het werk een aanvang heeft genomen, wordt geen annulering van de bestelling aanvaard. Het werk wordt geacht een aanvang te hebben genomen bij ontvangst van de bestelling. Telefonisch gedane bestellingen worden beschouwd als zijnde schriftelijk gedaan.

4.    Elke klacht moet, om geldig te zijn, bij aangetekend schrijven gebeuren, naar “Yawadde”, binnen de vijf dagen na levering van het werk of na ontvangst der facturen, zoniet zijn ze waardeloos. Klachten, zelfs wanneer zij tijdig zijn ingediend, zijn geen reden tot schorsing van betaling.

5.    “Yawadde” is geen auteur en draagt geen enkele aansprakelijkheid voor alle gevolgen van de publicatie of verspreiding van de teksten en beelden waardoor de klant alle aansprakelijkheid behoudt en de auteur in voorkomend geval vrijwaart.

6.    Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum op de zetel van “Yawadde”. De aanvaarding van kortingen of afstand van schuldvorderingen wijzigt niets aan deze clausule.

7.    Bij niet-betaling van de facturen binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, zal van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, tot op datum van daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 Euro, onafgezien van eventuele gerechtskosten, deze zullen trouwens geheel ten laste zijn van de klant.

8.    Bij niet-betaling van een enkele factuur worden alle andere onmiddelijk opeisbaar, ook al is hun vervaldag niet bereikt. “Yawadde” is tevens gerechtigd alle nog niet uitgevoerde werken te staken.

9.    Elk geval van overmacht ontlast “Yawadde” van zijn verantwoordelijkheid inzake het naleven zijner verbintenissen.

10.    “Yawadde” houdt zich het recht voor alle of een deel van de opdrachten die haar worden toevertrouwd te laten uitvoeren door andere personen of gespecialiseerde firma’s, hetgeen trouwens niets wijzigt aan onderhavige overeenkomt.

11.    Elke betwisting valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Conditions de vente

1.    Cette convention est uniquement régie par les présentes conditions générales. Le client renonce à ses propres conditions générales par la simple remise de la commande. Ces conditions font intégralement partie de la convention.

2.    Uniquement le droit belge est applicable à cette convention.

3.    Aucune annulation des commandes ne sera acceptée après que les travaux ont été entamées. Tout travail est présumé entamé dès la réception de la commande. Toute commande faite par téléphone a la même valeur qu’une commande écrite.

4.    Afin d’être valable, chaque plainte doit se faire par lettre recommandée à « Yawadde » dans les cinq jours suivant la livraison du travail ou après réception des lorsqu’elles sont présentées dans ces délais, les plaintes ne constituent aucune raison de remises sur facture.

5.    « Yawadde » n’est pas auteur et n’est en aucun cas responsable pour les conséquences de la publication ou diffusion des textes dont toute responsabilité sera supportée par le client qui garantira la firme.

6.    Toutes nos factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de facture au siège de « Yawadde ». Les traites, mandats et réductions ou abandons de créances n’échappent pas à cette clause.

7.    En cas de non paiement des factures dans les 30 jours date de facturation, et sans qu’aucune mise en demeure ne soit exigée, un intérêt de retard de 12% par an sera de plein droit compté, jusqu’au paiement effectif de la somme due. En outre, la somme due sera, de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit exigée, assortie d’un intérêt de 10% avec un minimum de 100 Euro, sans compter les frais de tribunaux. Le client doit payer toutes les frais de tribunaux.

8.    En cas de non paiement d’une seule facture, toutes les autres sont immédiatement exigibles, même si leur échéance n’est pas atteinte. La firme est également en droit d’abandonner toutes les traductions qui ne sont pas encore entamées.

9.    En cas de force majeure, « Yawadde » peut être déchargé de sa responsabilité concernant le respect de ses engagements.

10.    « Yawadde » s’octroie le droit de faire exécuter toutes ou une partie des commandes qui lui sont confiées par d’autres personnes ou firmes spécialisées, ce qui ne modifie en aucun cas le contract.

11.    Seule sont compétents en cas de litige les tribunaux de Bruges.